Долоо хоног бүрийн ЛХАГВА гарагт 20.00 цагаас
ЭЕШ | УРАЛДААНТ СОРИЛ
явагдаж байна.
#8x100 математик сургалтын төв
Уламжлалын физик хэрэглээ

Төлбөртэй

2021-07-26
Зарим функцийн уламжлал

Төлбөртэй

2021-06-22
Үет функц

Төлбөртэй

2021-06-02
Тойргийн тэгшитгэл

Төлбөртэй

2021-05-30
Цэгээс шулуун хүртэлх зай

Төлбөртэй

2021-05-30
Векторуудын скаляр үржвэр

Төлбөртэй

2021-05-30
Факториал

Төлбөртэй

2021-05-16
Дарааллын хязгаар

Төлбөртэй

2021-05-01
Харьцаа ба пропорц

Төлбөртэй

2021-05-01
Зарим нийлбэр

Төлбөртэй

2021-04-29
Процент

Төлбөртэй

2021-04-29
Санамсаргүй хэмжигдэхүүн

Төлбөртэй

2021-04-17
Муавр-Лапласын томьёо

Төлбөртэй

2021-04-17
Стандарт хазайлт

Төлбөртэй

2021-04-06
Иш-навчийн диаграмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Гистограмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Дугуй диаграмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Баганан диаграмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Квартил

Төлбөртэй

2021-04-06
Бүлэглэсэн давтамж

Төлбөртэй

2021-04-06
Хуримтлагдсан давтамж

Төлбөртэй

2021-04-06
Давтамжийн хүснэгт

Төлбөртэй

2021-04-06
Өгөгдлийн дунджууд

Төлбөртэй

2021-04-06
Эргэлтийн бие

Төлбөртэй

2021-03-19
Бернуллийн томьёо

Төлбөртэй

2021-03-16
Бүтэн магадлал

Төлбөртэй

2021-02-08
Магадлалын үржих дүрэм

Төлбөртэй

2020-12-25
Магадлалын нэмэх дүрэм

Төлбөртэй

2020-12-25
Комбинаторик ба магадлал

Төлбөртэй

2020-12-13
Комбинаторик

Төлбөртэй

2020-12-06
Үзэгдэл

Төлбөртэй

2020-12-04
Биномын өргөтгөсөн томьёо

Төлбөртэй

2020-09-12
Хуваагдах шинж

Төлбөргүй

2020-09-07
Эсрэгээс нь батлах

Төлбөргүй

2020-09-07
Арифметикаас алгебрт

Төлбөргүй

2020-06-22
Пирамид

Төлбөртэй

2020-06-16
Призм

Төлбөртэй

2020-06-16
Бөмбөрцөг

Төлбөртэй

2020-06-15
Конус

Төлбөргүй

2020-06-15
Огтлол байгуулах

Төлбөртэй

2020-06-09
Стереометрийн аксиомууд

Төлбөртэй

2020-06-04
Тойрог ба дугуй

Төлбөртэй

2020-06-04
Вектор

Төлбөртэй

2020-06-02
Синусын теорем

Төлбөртэй

2020-05-28
Косинусын теорем

Төлбөртэй

2020-05-27
Тригонометр

Төлбөртэй

2020-05-26
Талбай

Төлбөртэй

2020-05-18
Биссектрисийн чанар

Төлбөртэй

2020-05-13
Төсөөтэй гурвалжнууд

Төлбөртэй

2020-05-08
Фалесийн теорем

Төлбөртэй

2020-05-05
Дөрвөн өнцөгтүүд

Төлбөртэй

2020-05-02
Пифагорын теорем

Төлбөргүй

2020-05-02
Тойрог ба шүргэгч

Төлбөртэй

2020-04-27
Параллель шулуун

Төлбөртэй

2020-04-16
Гурвалжин

Төлбөртэй

2020-04-16
Өнцөг, түүний хэмжээ

Төлбөртэй

2020-04-16
Шулуун, цацраг, хэрчим

Төлбөртэй

2020-04-16
Тригонометр тэнцэтгэл биш

Төлбөртэй

2020-03-22
Тригонометрийн тэгшитгэл

Төлбөртэй

2020-03-19
Тригонометрийн функцүүд

Төлбөртэй

2020-03-19
Тодорхой интеграл

Төлбөртэй

2020-02-08
Тодорхой бус интеграл

Төлбөртэй

2020-02-08
Цилиндр

Төлбөртэй

2018-12-26
Шүргэгч шулууны тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-12-21
Давхар функцийн уламжлал

Төлбөртэй

2018-12-18
Уламжлал

Төлбөртэй

2018-12-18
Комплекс тоо

Төлбөртэй

2018-12-03
Матрицын тодорхойлогч

Төлбөртэй

2018-11-30
Урвуу матриц

Төлбөртэй

2018-11-30
Матрицуудын үржих үйлдэл

Төлбөртэй

2018-11-29
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.