#8x100 математик сургалтын төв
Стандарт хазайлт

Төлбөртэй

2021-04-06
Иш-навчийн диаграмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Гистограмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Дугуй диаграмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Баганан диаграмм

Төлбөртэй

2021-04-06
Квартил

Төлбөртэй

2021-04-06
Бүлэглэсэн давтамж

Төлбөртэй

2021-04-06
Хуримтлагдсан давтамж

Төлбөртэй

2021-04-06
Давтамжийн хүснэгт

Төлбөртэй

2021-04-06
Өгөгдлийн дунджууд

Төлбөртэй

2021-04-06
Эргэлтийн бие

Төлбөртэй

2021-03-19
Бернуллийн томьёо

Төлбөртэй

2021-03-16
Бүтэн магадлал

Төлбөртэй

2021-02-08
Магадлалын үржих дүрэм

Төлбөртэй

2020-12-25
Магадлалын нэмэх дүрэм

Төлбөртэй

2020-12-25
Комбинаторик ба магадлал

Төлбөртэй

2020-12-13
Комбинаторик

Төлбөртэй

2020-12-06
Үзэгдэл

Төлбөртэй

2020-12-04
Холимогийн бодлого

Төлбөргүй

2020-09-18
Биномын өргөтгөсөн томьёо

Төлбөртэй

2020-09-12
Хуваагдах шинж

Төлбөргүй

2020-09-07
Эсрэгээс нь батлах

Төлбөргүй

2020-09-07
Арифметикаас алгебрт

Төлбөргүй

2020-06-22
Пирамид

Төлбөртэй

2020-06-16
Призм

Төлбөртэй

2020-06-16
Бөмбөрцөг

Төлбөртэй

2020-06-15
Конус

Төлбөргүй

2020-06-15
Огтлол байгуулах

Төлбөртэй

2020-06-09
Стереометрийн аксиомууд

Төлбөртэй

2020-06-04
Тойрог ба дугуй

Төлбөртэй

2020-06-04
Вектор

Төлбөртэй

2020-06-02
Синусын теорем

Төлбөртэй

2020-05-28
Косинусын теорем

Төлбөртэй

2020-05-27
Тригонометр

Төлбөртэй

2020-05-26
Талбай

Төлбөртэй

2020-05-18
Биссектрисийн чанар

Төлбөртэй

2020-05-13
Төсөөтэй гурвалжнууд

Төлбөртэй

2020-05-08
Фалесийн теорем

Төлбөртэй

2020-05-05
Дөрвөн өнцөгтүүд

Төлбөртэй

2020-05-02
Пифагорын теорем

Төлбөргүй

2020-05-02
Тойрог ба шүргэгч

Төлбөртэй

2020-04-27
Параллель шулуун

Төлбөртэй

2020-04-16
Гурвалжин

Төлбөртэй

2020-04-16
Өнцөг, түүний хэмжээ

Төлбөртэй

2020-04-16
Шулуун, цацраг, хэрчим

Төлбөртэй

2020-04-16
Геометрийн онлайн сургалт

Төлбөргүй

2020-04-04
Тригонометр тэнцэтгэл биш

Төлбөртэй

2020-03-22
Тригонометрийн тэгшитгэл

Төлбөртэй

2020-03-19
Тригонометрийн функцүүд

Төлбөртэй

2020-03-19
Тодорхой интеграл

Төлбөртэй

2020-02-08
Тодорхой бус интеграл

Төлбөртэй

2020-02-08
Голын урсгалтай бодлого

Төлбөргүй

2020-02-08
Эсрэг чигийн хөдөлгөөн

Төлбөргүй

2020-02-08
Нэг чигийн хөдөлгөөн

Төлбөргүй

2020-02-08
Хэрчмийн арга

Төлбөргүй

2020-01-27
Цилиндр

Төлбөртэй

2018-12-26
Шүргэгч шулууны тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-12-21
Давхар функцийн уламжлал

Төлбөртэй

2018-12-18
Уламжлал

Төлбөртэй

2018-12-18
Комплекс тоо

Төлбөртэй

2018-12-03
Матрицын тодорхойлогч

Төлбөртэй

2018-11-30
Урвуу матриц

Төлбөртэй

2018-11-30
Матрицуудын үржих үйлдэл

Төлбөртэй

2018-11-29
Янз бүрийн тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-11-21
Матриц

Төлбөртэй

2018-11-20
Биномын задаргаа

Төлбөртэй

2018-11-13
Нийлбэрийн тэмдэглэгээ

Төлбөртэй

2018-10-31
Геометр прогресс

Төлбөртэй

2018-10-31
Арифметик прогресс

Төлбөртэй

2018-10-26
Тоон дараалал

Төлбөртэй

2018-10-26
Логарифм тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-10-24
Логарифм

Төлбөртэй

2018-10-20
Илтгэгч тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-10-20
Илтгэгч зэрэг

Төлбөртэй

2018-10-19
Урвуу функц

Төлбөртэй

2018-10-19
Давхар функц

Төлбөртэй

2018-10-14
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.