The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Хугацаа
1 Бүхэл тооны ойлголт 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Бүхэл тооны үйлдэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Тооны модуль 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Хуваагч 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Хуваагдагч 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Энгийн бутархайн ойлголт 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Энгийн бутархайн үйлдэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Аравтын бутархайн ойлголт 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Аравтын бутархайн үйлдэл 2023-04-23 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Зэрэг 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Язгуур 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Тооны хэсэг 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Процент 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Харьцаа 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Пропорц 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Шугаман хамаарал 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Урвуу хамаарал 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Тоон илэрхийлэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Үсэгт илэрхийллийн утга 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Илэрхийлэл зохиох 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
21 Шугаман тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
22 Модультай тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
23 Тэгшитгэл зохиож бодох бодлого 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
24 Квадрат тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
25 Хялбар рациональ тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
1 Бүхэл тооны ойлголт
2 Бүхэл тооны үйлдэл
3 Тооны модуль
4 Хуваагч
5 Хуваагдагч
6 Энгийн бутархайн ойлголт
7 Энгийн бутархайн үйлдэл
8 Аравтын бутархайн ойлголт
9 Аравтын бутархайн үйлдэл
2023-04-23 | 20:00
10 Зэрэг
2023-06-01 | 20:00
11 Язгуур
2023-06-01 | 20:00
12 Тооны хэсэг
2023-06-01 | 20:00
13 Процент
14 Харьцаа
2023-06-01 | 20:00
15 Пропорц
2023-06-01 | 20:00
16 Шугаман хамаарал
2023-06-01 | 20:00
17 Урвуу хамаарал
2023-06-01 | 20:00
18 Тоон илэрхийлэл
2023-06-01 | 20:00
19 Үсэгт илэрхийллийн утга
2023-06-01 | 20:00
20 Илэрхийлэл зохиох
2023-06-01 | 20:00
21 Шугаман тэгшитгэл
2023-06-01 | 20:00
22 Модультай тэгшитгэл
2023-06-01 | 20:00
23 Тэгшитгэл зохиож бодох бодлого
2023-06-01 | 20:00
24 Квадрат тэгшитгэл
2023-06-01 | 20:00
25 Хялбар рациональ тэгшитгэл
2023-06-01 | 20:00
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.