The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Үргэлжлэх хугацаа
1 Бүхэл тооны ойлголт Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Бүхэл тооны үйлдэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Тооны модуль Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Хуваагч Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Хуваагдагч Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Энгийн бутархайн ойлголт Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Энгийн бутархайн үйлдэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Аравтын бутархайн ойлголт Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Аравтын бутархайн үйлдэл 2023-04-23 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Зэрэг 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Язгуур 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Тооны хэсэг 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Процент 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Харьцаа 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Пропорц 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Шугаман хамаарал 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Урвуу хамаарал 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Тоон илэрхийлэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Үсэгт илэрхийллийн утга 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Илэрхийлэл зохиох 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
21 Шугаман тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
22 Модультай тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
23 Тэгшитгэл зохиож бодох бодлого 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
24 Квадрат тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
25 Хялбар рациональ тэгшитгэл 2023-06-01 20:00 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
Бүхэл тооны ойлголт
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Бүхэл тооны үйлдэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тооны модуль
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хуваагч
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хуваагдагч
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Энгийн бутархайн ойлголт
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Энгийн бутархайн үйлдэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Аравтын бутархайн ойлголт
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Аравтын бутархайн үйлдэл
2023-04-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Зэрэг
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Язгуур
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тооны хэсэг
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Процент
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Харьцаа
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Пропорц
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шугаман хамаарал
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Урвуу хамаарал
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тоон илэрхийлэл
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Үсэгт илэрхийллийн утга
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Илэрхийлэл зохиох
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шугаман тэгшитгэл
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Модультай тэгшитгэл
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тэгшитгэл зохиож бодох бодлого
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Квадрат тэгшитгэл
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хялбар рациональ тэгшитгэл
2023-06-01 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.