Долоо хоног бүрийн ЛХАГВА гарагт 20.00 цагаас
ЭЕШ | УРАЛДААНТ СОРИЛ
явагдаж байна.
# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 Энгийн бутархай Хэзээ ч болно 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
2 Тоо тоолол | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
3 Тоо тоолол | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
4 Илэрхийлэл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
5 Илэрхийлэл | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
6 Шугаман тэгшитгэл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
7 Рациональ тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
8 Системт тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
9 Модультай тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
10 Квадрат тэгшитгэл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
11 Квадрат тэгшитгэл | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
12 Виетийн теорем | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
13 Виетийн теорем | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
14 Параметртэй тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
15 Иррациональ тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
16 Шугаман тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
17 Интервалийн арга Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
18 Квадрат тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
19 Модультай тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
20 Тодорхойлогдох муж Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
21 Иррациональ тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
22 Функц | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
23 Функц | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
24 Илтгэгч, логарифм | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
25 Дараалал Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
26 Арифметик прогресс Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
27 Геометр прогресс Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
28 Биномын задаргаа Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
29 Матриц Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
30 Хувиргалт | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
31 Шүргэгчийн тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
32 Уламжлал | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
33 Уламжлал | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
34 Интеграл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
35 Интеграл | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
36 Тригонометр | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
37 Тригонометр | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
38 Хавтгайн геометр | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
39 Хавтгайн геометр | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
40 Вектор | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
41 Вектор | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
42 Огторгуйн геометр | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
43 Магадлал | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
44 Магадлал | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
45 Статистик | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
46 Статистик | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
47 Комплекс тоо | Анхан Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
Энгийн бутархай
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тоо тоолол | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Тоо тоолол | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Илэрхийлэл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Илэрхийлэл | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шугаман тэгшитгэл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Рациональ тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Системт тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Модультай тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Квадрат тэгшитгэл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Квадрат тэгшитгэл | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Виетийн теорем | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Виетийн теорем | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Параметртэй тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Иррациональ тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шугаман тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Интервалийн арга
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Квадрат тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Модультай тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тодорхойлогдох муж
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Иррациональ тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Функц | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Функц | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Илтгэгч, логарифм | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Дараалал
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Арифметик прогресс
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Геометр прогресс
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Биномын задаргаа
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Матриц
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хувиргалт | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шүргэгчийн тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уламжлал | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уламжлал | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Интеграл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Интеграл | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тригонометр | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тригонометр | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хавтгайн геометр | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хавтгайн геометр | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Вектор | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Вектор | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Огторгуйн геометр | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Магадлал | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Магадлал | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Статистик | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Статистик | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Комплекс тоо | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.