The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Үргэлжлэх хугацаа
1 Энгийн бутархай Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Тоо тоолол | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Тоо тоолол | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Нэг гишүүнт Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Илэрхийлэл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Илэрхийлэл | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Шугаман тэгшитгэл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Рациональ тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Системт тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Модультай тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Квадрат тэгшитгэл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Квадрат тэгшитгэл | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Виетийн теорем | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Виетийн теорем | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Параметртэй тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Иррациональ тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Шугаман тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Интервалийн арга Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Квадрат тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Модультай тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
21 Тодорхойлогдох муж Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
22 Иррациональ тэнцэтгэл биш Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
23 Функц | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
24 Функц | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
25 Илтгэгч, логарифм | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
26 Дараалал Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
27 Арифметик прогресс Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
28 Геометр прогресс Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
29 Биномын задаргаа Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
30 Матриц Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
31 Хувиргалт | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
32 Шүргэгчийн тэгшитгэл Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
33 Уламжлал | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
34 Уламжлал | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
35 Интеграл | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
36 Интеграл | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
37 Тригонометр | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
38 Тригонометр | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
39 Хавтгайн геометр | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
40 Хавтгайн геометр | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
41 Вектор | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
42 Вектор | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
43 Огторгуйн геометр | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
44 Магадлал | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
45 Магадлал | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
46 Статистик | Анхан Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
47 Статистик | Үндсэн Хэзээ ч болно 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
48 Комплекс тоо | Анхан Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
49 Комплекс тоо | Үндсэн Хэзээ ч болно 10:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
Энгийн бутархай
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тоо тоолол | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Тоо тоолол | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Нэг гишүүнт
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Илэрхийлэл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Илэрхийлэл | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шугаман тэгшитгэл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Рациональ тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Системт тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Модультай тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Квадрат тэгшитгэл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Квадрат тэгшитгэл | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Виетийн теорем | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Виетийн теорем | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Параметртэй тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Иррациональ тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шугаман тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Интервалийн арга
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Квадрат тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Модультай тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тодорхойлогдох муж
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Иррациональ тэнцэтгэл биш
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Функц | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Функц | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Илтгэгч, логарифм | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Дараалал
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Арифметик прогресс
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Геометр прогресс
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Биномын задаргаа
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Матриц
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хувиргалт | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Шүргэгчийн тэгшитгэл
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уламжлал | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уламжлал | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Интеграл | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Интеграл | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тригонометр | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Тригонометр | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хавтгайн геометр | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хавтгайн геометр | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Вектор | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Вектор | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Огторгуйн геометр | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Магадлал | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Магадлал | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Статистик | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Статистик | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Комплекс тоо | Анхан
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Комплекс тоо | Үндсэн
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 10:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.