The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Хугацаа
1 Энгийн бутархай 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Тоо тоолол | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Тоо тоолол | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Нэг гишүүнт 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Илэрхийлэл | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Илэрхийлэл | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Шугаман тэгшитгэл | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Рациональ тэгшитгэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Системт тэгшитгэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Модультай тэгшитгэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Квадрат тэгшитгэл | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Квадрат тэгшитгэл | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Виетийн теорем | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Виетийн теорем | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Параметртэй тэгшитгэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Иррациональ тэгшитгэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Шугаман тэнцэтгэл биш 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Интервалийн арга 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Квадрат тэнцэтгэл биш 00:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Модультай тэнцэтгэл биш 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
21 Тодорхойлогдох муж 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
22 Иррациональ тэнцэтгэл биш 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
23 Функц | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
24 Функц | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
25 Илтгэгч, логарифм | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
26 Дараалал 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
27 Арифметик прогресс 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
28 Геометр прогресс 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
29 Биномын задаргаа 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
30 Матриц 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
31 Хувиргалт | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
32 Шүргэгчийн тэгшитгэл 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
33 Уламжлал | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
34 Уламжлал | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
35 Интеграл | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
36 Интеграл | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
37 Тригонометр | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
38 Тригонометр | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
39 Хавтгайн геометр | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
40 Хавтгайн геометр | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
41 Вектор | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
42 Вектор | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
43 Огторгуйн геометр | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
44 Магадлал | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
45 Магадлал | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
46 Статистик | Анхан 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
47 Статистик | Үндсэн 01:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
48 Комплекс тоо | Анхан 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
49 Комплекс тоо | Үндсэн 10:00 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
1 Энгийн бутархай
2 Тоо тоолол | Анхан
төлбөргүй
3 Тоо тоолол | Үндсэн
4 Нэг гишүүнт
5 Илэрхийлэл | Анхан
6 Илэрхийлэл | Үндсэн
7 Шугаман тэгшитгэл | Анхан
8 Рациональ тэгшитгэл
9 Системт тэгшитгэл
10 Модультай тэгшитгэл
11 Квадрат тэгшитгэл | Анхан
12 Квадрат тэгшитгэл | Үндсэн
13 Виетийн теорем | Анхан
14 Виетийн теорем | Үндсэн
15 Параметртэй тэгшитгэл
16 Иррациональ тэгшитгэл
17 Шугаман тэнцэтгэл биш
18 Интервалийн арга
19 Квадрат тэнцэтгэл биш
20 Модультай тэнцэтгэл биш
21 Тодорхойлогдох муж
22 Иррациональ тэнцэтгэл биш
23 Функц | Анхан
24 Функц | Үндсэн
25 Илтгэгч, логарифм | Анхан
26 Дараалал
27 Арифметик прогресс
28 Геометр прогресс
29 Биномын задаргаа
30 Матриц
31 Хувиргалт | Анхан
32 Шүргэгчийн тэгшитгэл
33 Уламжлал | Анхан
34 Уламжлал | Үндсэн
35 Интеграл | Анхан
36 Интеграл | Үндсэн
37 Тригонометр | Анхан
38 Тригонометр | Үндсэн
39 Хавтгайн геометр | Анхан
40 Хавтгайн геометр | Үндсэн
41 Вектор | Анхан
42 Вектор | Үндсэн
43 Огторгуйн геометр | Анхан
44 Магадлал | Анхан
45 Магадлал | Үндсэн
46 Статистик | Анхан
47 Статистик | Үндсэн
48 Комплекс тоо | Анхан
49 Комплекс тоо | Үндсэн
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.