Арифметикаас алгебрт
Пирамид
Бөмбөрцөг
Огтлол байгуулах
Шулуун ба хавтгайн харилцан байршил
Стереометрийн аксиомууд
Тойрог ба дугуй
Гурвалжны талбай олох томьёонууд
Синусын теорем
Косинусын теорем
Тригонометр
Огтлогч ба шүргэгчийн тухай теорем
sin18, cos18,... утгуудыг олох аргууд
Биссектрисийн чанар
ЭЕШ-д бэлтгэгчийн гаргадаг нийтлэг алдаа
Төсөөтэй гурвалжнууд
Фалесийн теорем
Дөрвөн өнцөгтүүд
Пифагорын теорем
Тойрогтой холбоотой өнцгүүд
Тойрог ба шүргэгч
Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр
Параллель шулуун
Гурвалжин
Өнцөг, түүний хэмжээ
Шулуун, цацраг, хэрчим
Геометрийн онлайн сургалт
Тригонометр тэнцэтгэл биш
Тригонометрийн тэгшитгэл
Тригонометрийн адилтгал хувиргалт
Тригонометрийн функцүүд
Тригонометрийн нэгж тойрог
Муруй шугаман трапецийн талбай олох
Тодорхой интеграл
Тодорхой бус интеграл
Голын урсгалтай бодлого
Эсрэг чигийн хөдөлгөөн
Нэг чигийн хөдөлгөөн
Угтлалцах хөдөлгөөний бодлого
Хэрчмийн арга
Цилиндр
Функцийн өсөх ба буурах завсар
Шүргэгч шулууны тэгшитгэл
Давхар функцийн уламжлал
Уламжлал
Тэгшитгэлийн комплекс шийд
Комплекс тооны тригонометр хэлбэр
Комплекс тооны геометр утга
Комплекс тоо
Матрицын тодорхойлогч
Урвуу матриц
Матрицуудын үржих үйлдэл
Янз бүрийн тэгшитгэл
Биномын задаргаа
1-р эрэмбийн шугаман дифференциал тэгшитгэл
Нийлбэрийн тэмдэглэгээ
Төгсгөлгүй буурах геометр прогресс
Прогрессуудын хослосон бодлогууд
Геометр прогрессийн нийлбэр
Геометр прогресс
Арифметик прогрессийн нийлбэр
Арифметик прогресс
Тоон дараалал
Логарифм тэгшитгэл
Логарифм
Илтгэгч тэгшитгэл
Илтгэгч зэрэг
Урвуу функц
Давхар функц
Функцийн графикийн хувиргалт
Функцийн график
Функц, түүний тухай ойлголт
Томьёоны лавлах
Нэг хувьсагчтай шугам тэнцэтгэл бишийн систем
Шугаман тэнцэтгэл биш
Виетийн теорем
Квадрат тэгшитгэл
Шугаман тэгшитгэлийн систем
Нэг хувьсагчтай шугаман тэгшитгэл
Үржигдэхүүн болгон задлах
Хураангуй үржүүлэхийн томьёо
Олон гишүүнт
Үет аравтын бутархай
ХИЕХ ба ХБЕХ
Бүхэл тоо, тооны хуваагдал
Тоон олонлог
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.