Ирэх долоо хоногт БАГА АНГИУДЫН онлайн сорил явагдана. Анги бүрийн эхний сорил
ТӨЛБӨРГҮЙ.
# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 1-р анги №1 Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
2 1-р анги №2 Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
3 1-р анги №3 Хэзээ ч болно 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
4 2-р анги №1 2021-09-21 20:00 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
5 2-р анги №2 2021-10-12 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
6 2-р анги №3 2021-11-02 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
7 2-р анги №4 2021-11-23 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
8 2-р анги №5 2021-12-07 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
9 2-р анги №6 2021-12-28 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
10 2-р анги №7 2022-01-18 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
11 2-р анги №8 2022-02-15 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
12 2-р анги №9 2022-03-07 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
13 2-р анги №10 2022-03-29 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
14 2-р анги №11 2022-04-19 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
15 3-р анги №1 2021-09-21 20:00 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
16 3-р анги №2 2021-10-12 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
17 3-р анги №3 2021-11-02 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
18 3-р анги №4 2021-11-23 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
19 3-р анги №5 2021-12-07 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
20 3-р анги №6 2021-12-28 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
21 3-р анги №7 2022-01-18 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
22 3-р анги №8 2022-02-15 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
23 3-р анги №9 2022-03-07 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
24 3-р анги №10 2022-03-29 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
25 3-р анги №11 2022-04-19 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
26 4-р анги №1 2021-09-23 20:00 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
27 4-р анги №2 2021-10-14 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
28 4-р анги №3 2021-11-04 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
29 4-р анги №4 2021-11-25 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
30 4-р анги №6 2021-12-30 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
31 4-р анги №5 2021-12-09 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
32 4-р анги №7 2022-01-20 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
33 4-р анги №8 2022-02-17 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
34 4-р анги №9 2022-03-10 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
35 4-р анги №10 2022-03-31 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
36 4-р анги №11 2022-04-21 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
37 5-р анги №1 2021-09-23 20:00 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
38 5-р анги №2 2021-10-14 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
39 5-р анги №3 2021-11-04 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
40 5-р анги №4 2021-11-25 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
41 5-р анги №5 2021-12-09 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
42 5-р анги №6 2021-12-30 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
43 5-р анги №7 2022-01-20 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
44 5-р анги №8 2022-02-17 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
45 5-р анги №9 2022-03-10 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
46 5-р анги №10 2022-03-31 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
47 5-р анги №11 2022-04-21 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
48 5-р анги №1 (Кембридж) 2021-09-27 20:00 01:00 төлбөргүй бодолт дүн харах
49 5-р анги №2 (Кембридж) 2021-10-25 20:00 01:00 төлбөртэй бодолт дүн харах
1-р анги №1
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

1-р анги №2
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

1-р анги №3
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

2-р анги №1
2021-09-21 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

2-р анги №2
2021-10-12 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №3
2021-11-02 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №4
2021-11-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №5
2021-12-07 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №6
2021-12-28 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №7
2022-01-18 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №8
2022-02-15 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №9
2022-03-07 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №10
2022-03-29 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

2-р анги №11
2022-04-19 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №1
2021-09-21 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

3-р анги №2
2021-10-12 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №3
2021-11-02 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №4
2021-11-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №5
2021-12-07 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №6
2021-12-28 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №7
2022-01-18 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №8
2022-02-15 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №9
2022-03-07 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №10
2022-03-29 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

3-р анги №11
2022-04-19 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №1
2021-09-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

4-р анги №2
2021-10-14 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №3
2021-11-04 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №4
2021-11-25 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №6
2021-12-30 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №5
2021-12-09 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №7
2022-01-20 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №8
2022-02-17 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №9
2022-03-10 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №10
2022-03-31 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

4-р анги №11
2022-04-21 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №1
2021-09-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

5-р анги №2
2021-10-14 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №3
2021-11-04 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №4
2021-11-25 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №5
2021-12-09 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №6
2021-12-30 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №7
2022-01-20 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №8
2022-02-17 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №9
2022-03-10 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №10
2022-03-31 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №11
2022-04-21 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

5-р анги №1 (Кембридж)
2021-09-27 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

5-р анги №2 (Кембридж)
2021-10-25 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:00 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.