The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Үргэлжлэх хугацаа
1 8x100-1 | 1A Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 8x100-1 | 1Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 8x100-1 | 2А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 8x100-1 | 2Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 8x100-1 | 3А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 8x100-1 | 3Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 8x100-1 | 4А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 8x100-1 | 4Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 8x100-1 | 5А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 8x100-1 | 5Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 8x100-1 | 6А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 8x100-1 | 6Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 8x100-1 | 7А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 8x100-1 | 7Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 8x100-1 | 8А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 8x100-1 | 8Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 8x100-1 | 9А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 8x100-1 | 9Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 8x100-1 | 10А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 8x100-1 | 10Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
21 8x100-1 | 11А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
22 8x100-1 | 11Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
23 8x100-1 | 12А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
24 8x100-1 | 12Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
25 8x100-1 | 13А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
26 8x100-1 | 13Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
27 8x100-1 | 14А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
28 8x100-1 | 14Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
29 8x100-1 | 15А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
30 8x100-1 | 15Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
31 8x100-1 | 16А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
32 8x100-1 | 16Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
33 8x100-1 | 17А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
34 8x100-1 | 17Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
35 8x100-1 | 18А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
36 8x100-1 | 18Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
37 8x100-1 | 19А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
38 8x100-1 | 19Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
39 8x100-1 | 20А Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
40 8x100-1 | 20Б Хэзээ ч болно 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8x100-1 | 1A
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

8x100-1 | 1Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 2А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 2Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 3А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 3Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 4А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 4Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 5А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 5Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 6А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 6Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 7А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 7Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 8А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 8Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 9А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 9Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 10А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 10Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 11А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 11Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 12А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 12Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 13А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 13Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 14А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 14Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 15А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 15Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 16А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 16Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 17А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 17Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 18А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 18Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 19А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 19Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 20А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 20Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.