# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 ЭЕШ | Анхан шат 1А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөргүй бодолт дүн харах
2 ЭЕШ | Анхан шат 1Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
3 ЭЕШ | Анхан шат 2А 2020-07-17 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
4 ЭЕШ | Анхан шат 2Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
5 ЭЕШ | Анхан шат 3А 2020-07-18 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
6 ЭЕШ | Анхан шат 3Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
7 ЭЕШ | Анхан шат 4А 2020-07-19 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
8 ЭЕШ | Анхан шат 4Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
9 ЭЕШ | Анхан шат 5А 2020-07-20 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
10 ЭЕШ | Анхан шат 5Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
11 ЭЕШ | Анхан шат 6А 2020-07-21 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
12 ЭЕШ | Анхан шат 6Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
13 ЭЕШ | Анхан шат 7А 2020-07-22 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
14 ЭЕШ | Анхан шат 7Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
15 ЭЕШ | Анхан шат 8А 2020-07-23 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
16 ЭЕШ | Анхан шат 8Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
17 ЭЕШ | Анхан шат 9А 2020-07-24 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
18 ЭЕШ | Анхан шат 9Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
19 ЭЕШ | Анхан шат 10А 2020-07-25 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
20 ЭЕШ | Анхан шат 10Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
21 ЭЕШ | Анхан шат 11А 2020-07-26 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
22 ЭЕШ | Анхан шат 11Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
23 ЭЕШ | Анхан шат 12А 2020-07-27 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
24 ЭЕШ | Анхан шат 12Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
25 ЭЕШ | Анхан шат 13А 2020-07-28 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
26 ЭЕШ | Анхан шат 13Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
27 ЭЕШ | Анхан шат 14А 2020-07-29 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
28 ЭЕШ | Анхан шат 14Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
29 ЭЕШ | Анхан шат 15А 2020-07-30 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
30 ЭЕШ | Анхан шат 15Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
31 ЭЕШ | Анхан шат 16А 2020-07-31 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
32 ЭЕШ | Анхан шат 16Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
33 ЭЕШ | Анхан шат 17А 2020-08-01 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
34 ЭЕШ | Анхан шат 17Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
35 ЭЕШ | Анхан шат 18А 2020-08-02 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
36 ЭЕШ | Анхан шат 18Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
37 ЭЕШ | Анхан шат 19А 2020-08-03 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
38 ЭЕШ | Анхан шат 19Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
39 ЭЕШ | Анхан шат 20А 2020-08-04 11:00 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
40 ЭЕШ | Анхан шат 20Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
ЭЕШ | Анхан шат 1А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ | Анхан шат 1Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 2А
2020-07-17 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 2Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 3А
2020-07-18 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 3Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 4А
2020-07-19 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 4Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 5А
2020-07-20 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 5Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 6А
2020-07-21 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 6Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 7А
2020-07-22 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 7Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 8А
2020-07-23 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 8Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 9А
2020-07-24 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 9Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 10А
2020-07-25 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 10Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 11А
2020-07-26 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 11Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 12А
2020-07-27 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 12Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 13А
2020-07-28 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 13Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 14А
2020-07-29 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 14Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 15А
2020-07-30 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 15Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 16А
2020-07-31 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 16Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 17А
2020-08-01 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 17Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 18А
2020-08-02 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 18Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 19А
2020-08-03 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 19Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 20А
2020-08-04 11:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

ЭЕШ | Анхан шат 20Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.