Долоо хоног бүрийн ЛХАГВА гарагт 20.00 цагаас
ЭЕШ | УРАЛДААНТ СОРИЛ
явагдаж байна.
# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 8x100-1 | 1A Хэзээ ч болно 01:20 төлбөргүй бодолт дүн харах
2 8x100-1 | 1Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
3 8x100-1 | 2А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
4 8x100-1 | 2Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
5 8x100-1 | 3А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
6 8x100-1 | 3Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
7 8x100-1 | 4А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
8 8x100-1 | 4Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
9 8x100-1 | 5А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
10 8x100-1 | 5Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
11 8x100-1 | 6А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
12 8x100-1 | 6Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
13 8x100-1 | 7А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
14 8x100-1 | 7Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
15 8x100-1 | 8А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
16 8x100-1 | 8Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
17 8x100-1 | 9А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
18 8x100-1 | 9Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
19 8x100-1 | 10А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
20 8x100-1 | 10Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
21 8x100-1 | 11А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
22 8x100-1 | 11Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
23 8x100-1 | 12А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
24 8x100-1 | 12Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
25 8x100-1 | 13А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
26 8x100-1 | 13Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
27 8x100-1 | 14А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
28 8x100-1 | 14Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
29 8x100-1 | 15А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
30 8x100-1 | 15Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
31 8x100-1 | 16А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
32 8x100-1 | 16Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
33 8x100-1 | 17А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
34 8x100-1 | 17Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
35 8x100-1 | 18А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
36 8x100-1 | 18Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
37 8x100-1 | 19А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
38 8x100-1 | 19Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
39 8x100-1 | 20А Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
40 8x100-1 | 20Б Хэзээ ч болно 01:20 төлбөртэй бодолт дүн харах
8x100-1 | 1A
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

8x100-1 | 1Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 2А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 2Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 3А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 3Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 4А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 4Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 5А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 5Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 6А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 6Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 7А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 7Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 8А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 8Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 9А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 9Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 10А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 10Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 11А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 11Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 12А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 12Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 13А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 13Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 14А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 14Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 15А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 15Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 16А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 16Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 17А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 17Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 18А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 18Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 19А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 19Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 20А
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

8x100-1 | 20Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:20 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.