The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
iMath.mn
математикийн ОНЛАЙН сургалтын систем
Энэхүү хичээлийг
танд хүргэж байна.

 

ОНОЛ

Пифагорын теорем нь геометр төдийгүй алгебр, тригонометр гээд математикийн бусад салбаруудад ч маш ихээр ашиглагддаг. Египтийн пирамидыг босгоход уг теоремийг хэрэглэж байсан түүхэн баримтууд ч бий. Мөн, хамгийн олон баталгаатайгаараа геннисийн номонд бүртгэгдсэн. Ийм гайхалтай нэгэн сэдвийг үзэцгээе.

Теорем 1. Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузын квадрат нь катетуудын квадратуудын нийлбэртэй тэнцүү.

 

$$a^2+b^2=c^2$$

Хамгийн сонгомол, энгийн баталгааг видео хичээлээс үзээрэй... Интернетээс хайвал янз бүрийн олон сонирхолтой баталгаанууд олдоно.

 

Теорем 2. (Урвуу теорем) Хэрэв гурвалжны нэг талын квадрат нь нөгөө хоёр талын квадратуудын нийлбэртэй тэнцүү байвал энэ гурвалжин тэгш өнцөгт байна.

 

Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр катет $3,\ 4$ урттай бол теорем 1 ёсоор $$3^2+4^2=25=5^2$$ гэдгээс гипотенуз нь $5$ байна.

Гурвалжны гурван тал $3,\ 4,\ 5$ урттай бол $$3^2+4^2=5^2$$ нөхцөл биелэх бөгөөд теорем 2 ёсоор уг гурвалжин тэгш өнцөгт байна.

 

Теорем 3. $a,\ b,\ c$ талууд ($a,b< c$) бүхий гурвалжны хувьд \begin{align*} a^2+b^2>c^2&\mbox{ бол хурц өнцөгт}\\ a^2+b^2< c^2&\mbox{ бол мохоо өнцөгт}\\ a^2+b^2=c^2&\mbox{ бол тэгш өнцөгт} \end{align*} гурвалжин байна.

 

Дээр дурьдсан Египтийн пирамидыг барихад, тухайлбал тэгш өнцгийг байгуулахад теорем 3-г ашиглаж байсан байдаг. Энэ теоремийг ашиглаж гурвалжны хэлбэрийг хэрхэн тогтоож буйг Жишээ 3-аас үзээрэй.

ЖИШЭЭ

Жишээ 1. Мэдэгдэхгүй байгаа уртуудыг ол.

$ADC$ гурвалжны хувьд пифагорын теорем бичвэл $$3^2+1^2=x^2\Rightarrow x^2=10\Rightarrow x=\sqrt{10}.$$ $ABC$ гурвалжны хувьд пифагорын теорем бичвэл $$3^2+(y+1)^2=5^2\Rightarrow$$ $$\Rightarrow(y+1)^2=16\Rightarrow y+1=4\Rightarrow$$ $$\Rightarrow y=3.$$

 

Жишээ 2. Тойргийн радиус $10$ бол тойргийн төвөөс $16$ урттай хөвч хүртэлх зайг ол.

Бодлогын зургийг зурваас $OAC$ адил хажуут гурвалжин бөгөөд $AC$ хүртэлх зай гэдэг нь $AC$-д буусан перпендикулярын уртыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, $OB$ уртыг олно гэсэн үг юм.

$OAC$ адил хажуут гурвалжин тул $OB$ нь медиантай давхцах буюу $$AB=BC=8$$ байна. $OAB$ тэгш өнцөгт гурвалжны хувьд пифагорын теорем бичвэл $$OB^2+8^2=10^2\Rightarrow$$ $$\Rightarrow OB^2=36\Rightarrow OB=6$$ гэж гарна. Энэ нь Тойргийн төвөөс хөвч хүртэлх зай $6$ гэдгийг харуулж байна.

 

Жишээ 3. $7,\ 9,\ 10$ урттай талууд бүхий гурвалжны хэлбэрийг тогтоо. Мохоо, хурц, тэгш өнцөгтийн алль нь байх вэ?

Мэдээж, $$\underbrace{7^2+9^2}_{130}>10^2$$ тул хурц өнцөгт гурвалжин байна.

 

Жишээ 4. $ABC$ гурвалжны талууд $AB=6$, $BC=8$, $AC=10$ бол $BH$ өндрийн уртыг ол.

$BH=h$, $AH=x$ гэвэл $HC=10-x$ болох бөгөөд $ABH$ ба $BHC$ гурвалжнууд дээр пифагорын теорем бичвэл $$\begin{cases} x^2+h^2=5^2\\ h^2+(10-x)^2=8^2\end{cases}$$ $$\begin{cases}x^2+h^2=25\\ \underbrace{x^2+h^2}_{25}-20x+100=64\end{cases}$$ $$20x=61\Rightarrow x=\dfrac{61}{20}\Rightarrow$$ $$\Rightarrow h^2=25-\left(\dfrac{61}{20}\right)^2=\dfrac{6279}{400}\Rightarrow$$ $$\Rightarrow h=\dfrac{6279}{20}.$$

 

Жишээ 5. (ЭЕШ2017) $ABCD$ квадратын $AC$ диагоналийг $M$ цэг $AM=5$, $MC=9$ байхаар хуваажээ. $BM$-ийн уртыг ол.

$AC=AM+MC\Rightarrow AC=5+9=14.$ Эндээс $$BH=AH=HC=\dfrac{AC}{2}=\dfrac{14}{2}=7$$ болно. $MH=MC-HC=9-7=2$. Пифагорын теомероор $$BM=\sqrt{{BH}^2+{MH}^2}=$$$$=\sqrt{7^2+2^2}=\sqrt{53}$$ гэж олдоно.

 

Жишээ 6. (ЭЕШ2016) $2$см ба $18$см радиустай $2$ тойрог гадаад байдлаар шүргэлцжээ. Тэдгээрийн шүргэлтийн цэгийг дайрахгүй ерөнхий шүргэгч шулууны шүргэлтийн цэгүүд болон уг тойргийн төвүүд дээр оройтой $4$-н өнцөгтийн талбайг олоорой.

Зургаас харвал $O_1O_2=2+18=20$, $O_2C=18-2=16$ байна. $AB=O_1C$ тул $$AB=\sqrt{20^2-16^2}=\sqrt{144}=12.$$ Иймд $S_{ABCO_1}=2\cdot12=24$ ба $S_{O_1CO_2}=\dfrac{12\cdot16}2=96$ учир $$S_{ABO_2O_1}=24+96=120\mbox{ байна.}$$

ДААЛГАВАР
 1. Тэгш өнцөгт гурвалжнуудын гипенузын уртыг ол.

 2. $x$-ийн утгыг ол.

 3. Диагоналийн уртыг олоорой.

 4. Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд өгөгдсөн бол гипотенузыг ол. a) $a=6,\ b=8$; б)  $a=8;\ b=8\sqrt3$.
 5. Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд $a,b$ ба гипотенуз $c$. Хэрэв а) $a=12,\ c=13$; б) $a=3b,\ c=2\sqrt{10}$ бол $b$-г ол.
 6. Гурвалжны талууд а) $6,\ 8,\ 10$; б) $5,\ 6,\ 7$; в) $9,\ 12,\ 15$ гэж өгөгдсөн бол тэгш өнцөгт гурвалжин мөн үү? Биш бол мохоо, хурц аль болохыг тогтоо.
 7. Мэдэгдэхгүй байгаа уртуудыг ол.

 8. Зөв гурвалжны талын урт $8$ бол түүний өндрийг ол.
 9. Зөв гурвалжны өндөр $6$ бол түүний талуудыг ол.
 10. Тойргийн радиус $20$ бол $12$ урттай хөвч хүртэлх зайг ол.
 11. Трапецийн сууриуд $10, 20$ бөгөөд хажуу талууд нь $13$ бол өндрийг ол.
 12. Ромбын диагоналиуд $12,16$ бол ромбын талыг ол.

 

 • Шулуун, цацраг, хэрчим 
 • Өнцөг, түүний хэмжээ
 • Гурвалжин 
 • Параллель шулуун
 • Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр
 • Тойрог, шүргэгч 
 • Тойрогтой холбоотой өнцгүүд 
 • Пифагорын теорем 
 • Дөрвөн өнцөгтүүд
 • Фалесийн теорем
 • Төсөө
 • Биссектрисийн чанар 
 • Талбай 
 • Огтлогч, шүргэгчийн теорем
 • Тригонометр 
 • Косинусын теорем 
 • Синусын теорем 
 • Гурвалжны талбай
 • Вектор 
 • Тойрог ба дугуй
 • Огторгуйн геометрийн аксиомууд 
 • Шулуун ба хавтгайн харилцан байршил 
 • Огтлол байгуулах
 • Цилиндр
 • Конус
 • Бөмбөрцөг
 • Призм
 • Хавтгай ба огторгуй дахь цэгийн координат
 • Хавтгай ба огторгуй дахь хоёр цэгийн хоорондох зай
 • Хавтгай ба огторгуй дахь векторын координат
 • Хавтгайн ба огторгуйн вектор дээрх үйлдлүүд
 • Векторуудын скаляр үржвэр
 • Хавтгай ба огторгуй дахь хэрчмийг өгөгдсөн харьцаагаар хуваах
 • Хавтгай дахь хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл
 • Огторгуй дахь хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл
 • Цэгээс шулуун хүртэлх зай
 • Хавтгай ба огторгуй дахь хоёр шулууны хоорондох өнцөг
 • Тойргийн тэгшитгэл
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.