The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
 
Сэдэвчилсэн ЦОГЦ сургалтын
ХӨТӨЛБӨР
 
1-р шатны хөтөлбөр
 
 
Эхний шатны хөтөлбөрт хамрагдснаар дараах
бодлогуудыг бодож чаддаг болно.
 
 1. Үржвэр нь $4000$ бөгөөд ХИЕХ нь $20$ байх хоёр тоог ол.
 2. Дараах илэрхийллийн утгыг ол. $$[-\sqrt{17}]+\left\{-\dfrac{1}4\right\}+[\sqrt{125}]$$
 3. $1.2(25)$ тоог энгийн бутархайд шилжүүл.
 4. $7^8-7^7+7^6\vdots43$ байхыг батал.
 5. Дараах илэрхийллүүдийг үржигдэхүүн болгон задал. $$15x-3y+5x^2-xy$$ $$14x+10y-35xy-25y^2$$
 6. Морьтой хүн цагт 18км хурдтай явав. Хэрэв цагт 24км хурдтай явсан бол хүрэх газраа 30мин өмнө очно. Морьтой хүн хэдэн км газар явах ёстой байсан бэ?
 7. Илэрхийллийг хялбарчил $$\left(\dfrac{m+n}m-\dfrac{m+n}n\right)\cdot\dfrac{m}{m+n}$$
 8. $\begin{cases} -2(a-b)+16=3(b+7)\\ 6a-(a-5)=-8-(b+1)\end{cases}$ системт тэгшитгэлийг бод.
 9. $|2x+7|-|6-3x|=8$ тэгшитгэлийг бод.
 10. $1-5x=x^2$ тэгшитгэлийн шийдүүд $x_1,x_2$ бол дараах илэрхийллийн утгыг ол. $$x_1^3+x_2^3+\dfrac{x_1^2+1}{2x_1}+\dfrac{x_2^2+1}{2x_2}$$
 11. Дараах тэгшитгэлийг бод.$$1-\dfrac1{2+\dfrac1{1+\dfrac1{10-x^2}}}=\dfrac35$$
 12. $1-\sqrt{1+5x}=x$ тэгшитгэлийг бод.
 13. Дараах нөхцөлийг хангах шийдийн олонлогийг ол. $$\left[\begin{array}{l} 6x-1>x \\ \begin{cases}x+1< 0\\ x+9>0\end{cases} \end{array}\right.$$
 14. $\sqrt{x^2-4x}>x-3$ тэнцэтгэл бишийг бод.
 15. $5x^2+bx+24=0$ тэгшитгэлийн нэг шийд $8$ бол нөгөө шийд болон $b$ коэффициентийг ол.
 16. Цэцгээ, Чимгээ, Дулмаа нэртэй эмээ нар хамтдаа цай уужээ. Цэцгээ, Чимгээ хоёр хамтдаа 11 аяга; Чимгээ, дулмаа хоёр хамтдаа 15; Цэцгээ, дулмаа хоёр хамтдаа 14-ийг уужээ. Гурван эмээ нийтдээ хэдэн аяга цай уусан бэ?
2-р шатны хөтөлбөр
 
 
Хоёрдугаар шатны хөтөлбөрт хамрагдснаар дараах
бодлогуудыг бодож чаддаг болно.
 
 1. Хэрэв $f(x)=x^3-\dfrac1{x^3}$ бол $f(x)+f\left(\dfrac1x\right)$ функцийг тодорхойл.
 2. Дараах функцийн тодорхойлогдох муж болон утгын мужыг тогтоо.
 3. $Ox$ тэнхлэгийг $A,\ B$ цэгүүдээр, $Oy$ тэнхэлгийг $C$ цэгээр огтлох $f(x)=ax^2+bx+c$ квадрат функцийн тэгшитгэл бич. $$A(1;0),\ B(5;0),\ C(0;3)$$
 4. $7^8-7^7+7^6\vdots43$ байхыг батал.
 5. $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$ функцийн урвуу функцийг ол.
 6. $\sqrt{4-2\sqrt3}$ язгуураас гарга
 7. $x=\sqrt{5+\sqrt{5+\sqrt{5+...}}}$ бол $x^2-x$-г ол.
 8. $\dfrac{\log_23\cdot\log_34}{\log_24}\cdot\log_525$ илэрхийллийг хялбарчил.
 9. $|2x+7|-|6-3x|=8$ тэгшитгэлийг бод.
 10. Урвуу матрицын аргаар бод. $$\left(\begin{array}{rrr}5&4\\10&8\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc}x\\y\end{array}\right)=\left(\begin{array}{ccc}12\\24\end{array}\right)$$
 11. $y=|\log_{\frac12}x-2|$ функцийн графикийг байгуул.
 12. $2\log_2(\log_2x)+\log_{0.5}(\log_2x)=1$ тэгшитгэлийг бод.
 13. $\left(\dfrac19\right)^x-4\cdot\left(\dfrac13\right)^{x-1}+27< 0$ тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлогийг ол.
 14. $f(x)$ функцийн график өгөгдсөн бол $f^{-1}(x)$ функцийн графикийг байгуул.
 15. $b_1=5,\ b_{n+1}=b_n\cdot5$ дарааллын 5-р гишүүнийг ол.
 16. Геометр прогрессийн $b_4=-1,\ b_6=-100$ бол $b_1$-г ол
 17. Дарааллын хязгаарыг ол. $$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3-1000n^2+1}{1000n^2+17n}$$
3-р шатны хөтөлбөр
 
 
Гуравдугаар шатны хөтөлбөрт хамрагдснаар дараах
бодлогуудыг бодож чаддаг болно.
 
 1. $f(x)=\dfrac{\cos x+1}{\sin x}+\ln x^2$ функцийн уламжлалыг ол.
 2. $y=(x^4+x^2-1)^3$ функцийн уламжлалын $x_0=2$ цэг дээрх утгыг ол.
 3. $f(x)=\dfrac{x^3}3- x^2- x+1$ функцийн ямар цэгт татсан шүргэгч шулуун $y=2x-1$ шулуунтай параллель байх вэ?
 4. $(1+\sqrt2i)^2$ тоог $a+bi$ хэлбэрт бич.
 5. $f(x)=x^3-3x^2+3x$ функцийн буурах завсрыг ол.
 6. Хэрэв $\cos\alpha=-0.2,\ \cos\beta=-0.1$ ба $\dfrac\pi2< \alpha< \pi,\ \pi< \beta<\dfrac{3\pi}2$ бол $\sin(\alpha-\beta)$-г тооцоол.
 7. $\arcsin\dfrac{\sqrt2}2+\mbox{arcctg}1$ илэрхийллийн утгыг ол.
 8. $\sin2x\cos x-2\sin x=0$ тэгшитгэлийг бод.
 9. Дараах тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлогийг ол. $$\cos^2x+\dfrac{\sqrt2}2\cos x>0$$
 10. Дараах интегралуудыг бод. $$\int \cos(1-2x)dx $$ $$\int (5\sin2x-3\cos\dfrac x3)dx $$ $$\int \dfrac{dx}{x(x+2)}$$ $$\int x^2e^xdx $$
 11. $\int\limits_0^1(x^2-2x+1)dx$ утгыг ол.
 12. $y=\cos x,\ x=0,\ x=\dfrac\pi2,\ y=0$ шугамуудаар хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.
 13. Хэрэв $z=\dfrac{2-i}{1+i}$ бол дараах утгуудыг ол.$$\mbox{Re}(z^2)+\mbox{Im}(z^2)$$ $$\mbox{Re}\left(z+\dfrac1z\right)+\mbox{Im}\left(z+\dfrac1z\right)$$
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.