# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 Уралдаант сорил 1 2021-06-13 14:00 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
2 Уралдаант сорил 2 2021-06-14 14:00 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
3 Уралдаант сорил 3 2021-06-15 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
4 Уралдаант сорил 4 2021-06-16 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
5 Уралдаант сорил 5 2021-06-17 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
6 Уралдаант сорил 6 2021-06-18 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
7 Уралдаант сорил 7 2021-06-19 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
8 Уралдаант сорил 8 2021-06-20 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
9 Уралдаант сорил 9 2021-06-21 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
10 Уралдаант сорил 10 2021-06-22 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
11 Уралдаант сорил 11 2021-06-23 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
12 Уралдаант сорил 12 2021-06-24 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
13 Уралдаант сорил 13 2021-06-25 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
14 Уралдаант сорил 14 2021-06-26 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
15 Уралдаант сорил 15 2021-06-27 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
16 Уралдаант сорил 16 2021-06-28 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
17 Уралдаант сорил 17 2021-06-29 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
18 Уралдаант сорил 18 2021-06-30 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
19 Уралдаант сорил 19 2021-07-01 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
20 Уралдаант сорил 20 2021-07-02 14:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
21 Нэмэлт сорил №1 2021-06-06 13:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
22 Нэмэлт сорил №2 2021-07-08 13:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
Уралдаант сорил 1
2021-06-13 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Уралдаант сорил 2
2021-06-14 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Уралдаант сорил 3
2021-06-15 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 4
2021-06-16 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 5
2021-06-17 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 6
2021-06-18 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 7
2021-06-19 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 8
2021-06-20 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 9
2021-06-21 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 10
2021-06-22 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 11
2021-06-23 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 12
2021-06-24 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 13
2021-06-25 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 14
2021-06-26 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 15
2021-06-27 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 16
2021-06-28 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 17
2021-06-29 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 18
2021-06-30 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 19
2021-07-01 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 20
2021-07-02 14:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Нэмэлт сорил №1
2021-06-06 13:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Нэмэлт сорил №2
2021-07-08 13:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.