ONLINE СОРИЛ

Түвшин тогтоох 8-р анги

ДУУСАХ ЦАГ | 06:00

ҮЛДСЭН ХУГАЦАА | 01:00:00

1-р хэсэг. Сонгох тест


1 Зурагт өгөгдснөөр $\angle OBC=44^\circ$ бол $\angle BAC$ өнцгийг ол.


2 Усан онгоц голын урсгал дагуу $180$км замыг $3$ цагт явдаг ба голын урсгалын хурд $5$км/ц бол буцахдаа хэдэн цаг зарцуулах вэ?


3 $1,\ 2,\ 5,\ 4,\ 2,\ 8,\ 1,\ 3,\ 7$ өгөгдлийн медианыг арилгахад үүсэх өгөгдлийн медиан аль вэ?


4 Өглөөний 10.00 цагаас 18.00 хүртэлх хугацаанаас хамаарсан хурдны график дараах байдлаар өгөгдөв. Аялагч нийт хэдэн км зам туулсан бэ?


5 $(1;2)$ ба $(2;4)$ цэгүүдийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бич.


6 Гурван ажилчин төхөөрөмж угсардаг. Нэгдүгээр ажилчин өдөрт нийт төхөөрөмжийн $\dfrac{5}{12}$, Хоёрдугаар ажилчин $0.3$-г, гурав дахь нь үлдсэн 170 төхөөрөмжийг угсардаг бол гуравуул өдөрт хэдэн төхөөрөмж угсардаг вэ?


7 $ABC$ гурвалжны талбайг олоорой.


8 $\begin{cases} 3(x-5)+1=6-2x\\ 3(x-y)-7y=2\end{cases}$ тэгшитгэлийн системийг бод.


9 Дараах зургаас $AB:BD$ харьцааг олоорой.


10 $A(3;2)$ цэгийг цагийн зүүний эсрэг чиглэлд $90^\circ$ өнцгөөр эргүүлвэл $A'$ цэг гардаг гэе. $A'$ цэгийг $K(-4;2)$ цэгт төвтэй $k=3$ коэффициенттэй гомотетоор хувиргахад $A''(x_0;y_0)$ цэг гарав. $x_0+y_0$-ын утгыг ол.


2-р хэсэг. Нөхөх тест


1 Дараах диаграммаар өгөгдсөн өгөгдлийн далайц $\fbox{a}$, дундаж $\approx\fbox{b.cd}$, медиан $\fbox{e}$ байна.


2 $a_1=10,\ d=4$ байх арифметик прогрессийн $10$-р гишүүн нь $a_{10}=\fbox{ab}$ байна. Эхний таван гишүүний нийлбэр нь $S_5=\fbox{cd}$ болно.


Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.